Beleid en reglementering i.v.m. de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden

Europese Richtlijn 2008/46/EC van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 die de Richtlijn 2004/40/EC betreffende de minimum gezondheids- en veiligheidsvereisten ten aanzien van de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden) wijzigt.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE HEBBEN DE RICHTLIJN AANGENOMEN:
Artikel 1
In artikel 13 (1) van de Richtlijn 2004/40/EC wordt de subparagraaf vervangen door de volgende:
“1. De lidstaten zullen er voor zorgen dat de wetten, regels en administratieve maatregelen in overeenstemming zijn met deze Directieven, ten laatste op 30 april 2012.

DE IARC EVALUATIE VAN ELF MAGNETISCHE VELDEN: HOE DE BEVOLKING DE 0,4 μT BLOOTSTELLINGSPARAMETER BEGRIJPT.
Bailey WH, Wagner ME.
J Expo Sci Environ Epidemiol. 2008; 18: 233-235.

De auteur reflecteert over het gebrek aan begrip door de bevolking van de 0,4 microTesla blootstellingsparameter. Hij legt de betekenis uit van een 0,4 μT meting in relatie tot berekende gemiddelde waarden en is van mening dat de parameter uit de epidemiologische studies het best kan verklaard worden naar het algemeen publiek door analogieën met dieet. Hij bespreekt ook de tijdsgewogen gemiddelde blootstellings parameter in epidemiologische studies aangaande kinderleukemie.

EVALUATIE VAN HET BEROEPSRISICO DOOR BLOOTSTELLING AAN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN VOLGENS DE EU RICHTLIJN 2004/40/EC : BLOOTSTELLING VAN ZWANGEREN.
Gobba F, Tavani M, Bianchi N.
G Ital Med Lav Ergon. 2007; 29(3 Suppl):779-780.

De EU Richtlijn 2004/40/EC betreffende de minimale gezondheid en veiligheid eisen ten aanzien van de blootstelling van werknemers aan de risico’s afkomstig van fysische agentia (elektromagnetische velden) verplicht een evaluatie van het risico van EMV blootstelling tijdens de zwangerschap.

Onderzoeksgegevens hieromtrent zijn echter heel beperkt. Verder blijkt dat kennis over deze risico’s onvoldoende is bij de Italiaanse bedrijfsartsen. Er is dan ook een dringende nood aan meer onderzoek en aan een verspreiding onder de bedrijfsartsen van kennis over de mogelijke risico’s voor de zwangerschap van EMV blootstelling.

OPERATIONELE ASPECTEN VAN DE RISICOPERCEPTIE VAN BLOOTSTELLING AAN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN.
Pennarola E, Barletta R, Quarto E, Pennarola R.
G Ital Med Lav Ergon. 2007; 29(3 Suppl):785-787.

De toename van blootstelling aan elektromagnetische velden is geassocieerd met de toename in risicoperceptie van de bevolking ten gevolge van de onzekerheid omtrent de biologische en gezondheidseffecten. Een onderzoek werd uitgevoerd naar de symptomatologie bij 45 mensen die wonen naast hoogspanningslijnen in de regio Benevento en derhalve blootgesteld zijn aan elektromagnetische velden. De veldsterkte van het magnetisch en het elektrisch veld was normaal terwijl de mensen vooral symptomen vertoonden die subjectief of gedragsmatig waren. Uit deze bevindingen kan men besluiten dat de risico-evaluatie de subjectiviteit van de blootgestelde bevolking in rekening moet brengen door gebruik te maken van vragenlijsten die de subjectieve en gedragsmatige symptomatologie beperken.

Share