Biologisch effect of gezondheidsrisico?

De biologische effecten zijn meetbare veranderingen als reactie op een stimulus (bijvoorbeeld: blootstelling aan elektromagnetische velden of aan zonlicht). De biologische effecten zijn niet noodzakelijk nefast voor de gezondheid: een document lezen veroorzaakt een biologisch effect maar is hoegenaamd niet schadelijk voor de gezondheid.

Het menselijke lichaam beschikt over compensatie- en reguleringsmechanismen tegen diverse stimuli. Er is sprake van een gezondheidsrisico als het biologische effect verder gaat dan het normale compensatiebereik van het lichaam waardoor de gezondheidstoestand irreversibel verandert.

Nota: Verwarring tussen biologisch effect en elektromagnetische compatibiliteit

De goede werking van een elektrisch apparaat kan worden gestoord door het elektromagnetische veld dat een ander elektrisch apparaat in de buurt ervan uitzendt. De storingen veroorzaakt door dit elektromagnetisch veld wordt elektromagnetische interferentie genoemd. Zulke interferentie kan worden vermeden door te letten op de elektromagnetische compatibiliteit van de elektrische apparaten.

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen biologische effecten enerzijds en interferenties van een elektromagnetisch veld met een elektronisch apparaat anderzijds. Sommige materialen zijn zeer gevoelig voor magnetische velden van lage frequenties. Een computerscherm kan bijvoorbeeld worden gestoord door een magnetisch veld van ong. 1 µT. De interferenties zijn te wijten aan de “refresh rate” van het schermdisplay. Die frequentie ligt namelijk dicht bij 50 Hz.

Share