Blootstelling 50Hz van het milieu

De elektriciteit is een energie die kan niet opgeslagen (behalve in batterijen). To mitigate this difficulty, the only solution is to directly connect consumers to electricity production sites and produce electricity on demand.

Het transport- en distributienet voert de elektriciteit vanuit de productiecentrales (nucleaire, hydraulische, thermische centrales, windparken) tot de verbruikzones. Om de energieverliezen tot een minimum te beperken vergt het transport van elektriciteit over lange afstanden hoogspanningslijnen. De distributie naar de verbruikers gebeurt echter in laagspanning. Een transformator kan het spanningsniveau wijzigen.

Samengevat transporteert, verdeelt en distribueert het energienet (lijnen, kabels, transformatorcabines) de door de centrales geleverde energie naar alle verbruikers. Het net is ontworpen voor een wisselstroom 50 Hz die driefasig wordt uitgebaat (zie meer information in Elektriciteit basisbegrippen).

Blootstelling in de omgeving van 2 lijnen (380 kV en 150 kV)

De elektrische en magnetische velden die door een bovenleiding worden opgewekt, nemen af naarmate u zich van de leiding verwijdert.

Magnetic field

Bron: Rapport Deworme door een expertencommissie (1990)

Het dient opgemerkt is dat de blootstelling varieert volgens de belasting van de lijn. Dit is een voorbeeld van de tijdelijke evolutie van de veldsterkt onder een elektriciteitslijn van 380 kV.

Blootstellingen in de buurt van een elektriciteitslijn en een ondergrondse kabel

De ondergrondse kabel is vaak een oplossing om het landschap te vrijwaren. Het leggen van die kabels heeft echter een aantal nadelen:

  • Vergeleken met luchtlijnen is de kost per kilometer kabel veel hoger (1 km kabel kan tot 10 maal meer kosten dan 1 km luchtlijn afhangend van het spanningsniveau, het profiel van het terrein, enz.) (Bastard P., 2000).
  • De kabels worden hoofdzakelijk langs wegen gelegd en kunnen beschadigd worden bij wegenwerken.
  • De kabels zijn ook minder bereikbaar voor herstellingen en de technologie heeft nog niet alle problemen opgelost die zich stellen bij transport van zeer hoge spanning.

Een ondergrondse kabel doet geen elektrisch veld ontstaan. Bij gelijke stroomsterkte genereert de kabel echter een magnetisch veld dat groter is dan bij een luchtlijn. Het neemt sneller af met de graafdiepte (doorgaans tussen 70 cm en 1,5m) en de laterale verwijdering.

Overhead lines and underground cables

Blootstellingen in de buurt van een transformator voor de distributie

De transformator kan de spanning verhogen of verlagen.

  • Bij de uitgang van de centrale ligt de spanning tussen 10 kV en 30 kV. Een transformator verhoogt de spanning tot waarden van 380 kV, 220 kV of 150 kV.
  • Voor de distributie zullen andere transformators de spanning geleidelijk terugbrengen tot het door de verbruiker vereiste niveau (400 V tussen de fasen).

Bijvoorbeeld, voor een transformatiestation 22 kV – 220 V/400 V met een belasting van 400 kVA : de waarde van het veld tegen de cabine gemeten het hoogst is aan de kant van de laagspanning (gemeten maximumwaarde = 10 µT) , aangezien het veld bepaald wordt door de stroomsterkte en niet door de spanning.

Op afstanden van meer dan 5 m van de cabine dalen de velden op 1,5 m van de grond tot minder dan 0,4 µT, behalve als u zich juist boven de ondergrondse kabel bevindt die het vermogen verdeelt.

Blootstellingen in de buurt van treinlijnen of HVDC lijnen

De statische elektrische velden die kunnen worden gemeten onder elektriciteits- of treinlijnen zijn respectievelijk in de grootorde van 20-30 kV/m en 600 V/m. Er moet hier wel opgemerkt worden dat dit maximumwaarden zijn, gemeten zonder enige belemmering, want de elektrische velden kunnen hierdoor gemakkelijk gedempt worden.

In de buurt van elektrische gelijkstroominstallaties kunnen statische magnetische velden in de grootorde van enkele tientallen µT worden gemeten onder hoogspanningsleidingen en in de grootorde van 200 µT onder een treinlijn. Op een afstand van 5 meter worden waarden van minder dan 10 µT verkregen voor elektriciteitstransmissielijnen en van de grootorde van 100 µT voor treinlijnen (meer informatie over deze waarden vindt u in onze FAQ).

Andere informatie dat u wellicht interessant zult vinden ...

Share