Cumulatieve milieuhinder

Doelstellingen

De bevolking van grote steden wordt blootgesteld aan toenemende milieuhinder die in verband staat met de activiteiten die plaatsvinden in de stad, het aanbod,  en het gedrag van de inwoners en de gebruikers van het stadsgebied.

Onze studie zal het mogelijk maken om deze individuele blootstellingen afkomstig van verschillende bronnen in kaart te brengen.
Blootstellingsmetingen van elektromagnetische velden en andere milieuparameters zoals lawaai, fijne deeltjes, vluchtige organische en verontreinigde stoffen, ed. zullen worden uitgevoerd.
Ook personen die milieusensitief zijn zullen worden betrokken in deze studie. Onze studie zal worden uitgevoerd in samenwerking met andere BBEMG-teams: zie de projecten “Cytogenetische biomonitoring van werknemers blootgesteld aan EMV” (Sciensano) en “Genexpressieprofielen na blootstelling aan EMV” (ULB).

Deze samenwerking maakt een multidisciplinaire aanpak mogelijk van de studie naar langdurige milieublootstellingen. Er zal een statistische analyse worden uitgevoerd om het verband vast te stellen tussen enerzijds gezondheidseffecten en symptomen en anderzijds objectieve en waargenomen blootstellingen. De conclusie zal zich focussen op de bijdrage van de verschillende gemeten omgevingsfactoren.

De resultaten die gegroepeerd worden per buurt zullen verstrekt worden aan de buurtbewoners. De deelnemers zullen een brief ontvangen met hierin de resultaten voor zijn of haar buurt alsook de resultaten van alle andere buurten. Indien gewenst door de deelnemers kunnen de resultaten ook individueel besproken worden via telefoon of via een huisbezoek. De bevoegde autoriteiten zullen ook op de hoogte gebracht worden van de resultaten van het onderzoek.

Indien u meer informatie wenst, of u wenst deel te nemen aan de studie, gelieve dan contact op te nemen met Prof. Catherine Bouland.

Share