FAQ over richtlijnen en reglementen

1. Wat is de minimale hoogte die in acht moet worden genomen tussen het dak van een woning en de hoogspanningskabels? Waar kan ik de reglementering terzake vinden?

Deze zaken worden behandeld in het artikel 164 van het AREI (Algemeen Reglement van de Elektrische Installaties – zie de informatie op de site van de Federale Overheidsdienst – Economie, KMO, Middenstand en Energie (Tabblad Energie – Elektriciteit – Controle van de elektrische installatie).

De eigenaar van de lijn moet deze normen uiteraard in acht nemen. Als de woning na de lijn wordt gebouwd, zal ook de aannemer rekening moeten houden met deze beperkingen.

Als u een antwoord wil, onafhankelijk van de distributeur, moet u contact opnemen met een inspectie-, controle-, test- en certificatiebedrijf. U kan ook contact opnemen met uw distributienetbeheerder (zie uw elektriciteitsfactuur).

De afstand tussen de lijn en het dak is afhankelijk van de spanning op de lijn en uiteraard van de ligging van de woning langs de lijn, van de omgevingstemperatuur, van de zon en van de wind. Bovendien moet er rekening worden gehouden met een “elektrische” veiligheidsafstand voor in het geval er een overspanning op de lijn optreedt. Voor de toepassing van de norm, wordt rekening gehouden met het meest extreme geval d.w.z. een maximale belasting, een maximale blootstelling aan de zon (ongeveer 1000 W/m2), een maximale omgevingstemperatuur en een geringe wind van 0,6 m/s.

Volgens artikel 164 van het AREI is bijv. de minimale afstand tussen het dak van een woning en een laagspanningsluchtlijn van 400 V vastgesteld op 2 m. Hoe hoger de spanning op de lijn, hoe groter deze afstand zal moeten zijn.

2. Ik zou willen weten op welke reglementaire afstand van een hoogspanningslijn een woning kan worden gebouwd. Is er een nationale en/of Europese richtlijn (directieve) terzake en zo ja, welke?

En Belgique, à ce jour, il n’y a pas de réglementation en rapport avec une limitation d’implantation de maison. On peut donc s’installer juste en dessous d’une ligne.

Les limitations règlementaires concernent les distances de sécurité verticales et horizontales à respecter en cas de proximité avec une ligne. Elles sont fixées par le RGIE (article 164) en fonction du niveau de tension et de quelques paramètres – voir des informations sur le site du Service Public Fédéral – Economie, PME, Classes moyennes et Energie / Onglet Energie – Electricité – Contrôle des installations électriques).

Vous trouverez également plus d’informations à la page Normes.

3. Is het mogelijk een woning te bouwen onder een hoogspanningslijn van 15 kV? Zo niet, welke voorschriften en afstanden moeten in acht worden genomen?

De toestemming varieert van het ene land tot het andere. Gezien de bevolkingsdichtheid (een van de hoogste ter wereld) mag u in België een woning bouwen onder een elektriciteitslijn.

De veiligheidsafstanden worden opgelegd door de AREI (Algemeen reglement voor elektrische installaties) en kunt u aanvragen bij de onderneming die de lijn uitbaat. De veiligheidsafstanden zijn uiteraard afhankelijk van de spanning op de lijn maar ook van de omstandigheden van de aanleg (doorhangen van de kabel bij maximale temperatuur).

Als u op die bepaalde plaats een huis wil bouwen, is het noodzakelijk uw elektrische installatie strikt comform te houden, meer bepaald een uitstekende aarding voorzien en alle metalen structuren (radiatoren, buizen, goten…) aarden. Wij bevelen u aan een erkend organisme te raadplegen.

4. Ik zoek iemand in het Vlaamse Gewest die verantwoordelijk is voor het doen naleven van het Binnenmilieubesluit. Kunt u mij helpen?

U kan zich wenden tot de bevoegde diensten van de Vlaamse overheid:

Op de website van het LNE vindt u de nodige contactgegevens terug.

Zie ook meer informatie over mogelijke effecten op de gezondheid: www.lne.be/hoogspanning.

Documenten & Links

Andere informatie dat u wellicht interessant zult vinden ...

  • Notions d’électricité – Notions d’électricité à avoir en tête afin d’aborder sereinement le domaine de l’électromagnétisme et ses champs électriques et magnétiques.
  • Concept de champs – Les champs électrique et magnétique sont des concepts distincts qui ont été inventés pour expliquer les phénomènes d’interaction à distance de l’électricité. (…)
  • Electromagnétisme – L’électromagnétisme étudie les interactions à distance des charges, des courants et des champs électrique et magnétique. (…)
  • Utilisation des propriétés électromagnétiques – Comment fonctionnent nos appareils électriques? A partir des exemples décrits, nous aurons un aperçu général du fonctionnement d’appareils qui transforment l’énergie électrique en énergie thermique et/ou mécanique ou qui utilisent les propriétés de l’électrostatique et de l’électromagnétisme.
  • Trajet de l’électricité – Comment fonctionne le réseau électrique? Les caractéristiques des réseaux de transport et de distribution et les principaux éléments d’un circuit électrique domestique, dont le câblage monophasé et les méthodes de protection.
Share