EMV & Gezondheid: Huidige resultaten

Vele studies hebben het mogelijke verband onderzocht tussen ELF-EMV en gezondheid in de afgelopen 40 jaar.

In het geval van blootstelling aan zeer hoge intensiteiten van 50 Hz magnetische en/of elektrische velden, kunnen acute directe effecten optreden. Deze effecten zijn goed bestudeerd bij menselijke vrijwilligers en dieren. Al deze effecten hebben een drempel beneden welke zij niet voorkomen en kunnen vermeden worden door passende basisrestricties toe te passen op de elektrische velden die in het lichaam geïnduceerd worden.

Tal van vragen stellen zich met betrekking tot effecten op de gezondheid van blootstelling aan 50 Hz elektrische en magnetische velden, met name langdurige blootstelling aan lage intensiteiten zoals deze die zich in ons dagelijks leven voordoen.

Effecten van deze lange termijn-lage intensiteit blootstellingen werden voor het eerst bestudeerd in de late jaren 1970 met een uitgebreide analyse van omgevingsparameters nabij residenties van kinderen met leukemie. 50 Hz elektrische en magnetische velden waren een van de vele bestudeerde variabelen. Vervolgens hebben epidemiologische studies met zekere coherentie een associatie aangetoond tussen residentiele blootstelling aan 50Hz magnetische velden met intensiteiten boven 0.3/0.4 µt en een verdubbeling van het risico op leukemie bij kinderen. Deze associatie op zich alleen is niet voldoende om te besluiten tot een causatief verband.

Onderzoek op lage EMV niveaus werd ook uitgevoerd met betrekking tot verschillende soorten kanker evenals neurodegeneratieve ziekten, cardiovasculaire aandoeningen, depressie, zelfmoord, gedragsstoornissen, vruchtbaarheidsstoornissen, overgevoeligheden, slaapstoornissen,… maar zonder een causaal verband aan te tonen.

Het is belangrijk op te merken dat er op dit ogenblik noch in cellen, noch in dieren een werkingsmechanisme is aangetoond dat gezondheidsrisico’s uitlegt.

Hier zijn de conclusies van het “European Health Risk Assessment:

Effecten Strength of evidence
Kanker effecten
Leukemie bij kinderen Beperkt
Hersentumoren bij kinderen Inadequaat
Hersentumoren bij volwassen Inadequaat
Borstkanker bij volwassen Geen effecten
Andere kanker (kinderen of volwassen) Inadequaat
Neurodegeneratieve aandoeningen
Ziekte van Alzheimer Inadequaat
Amyotrofische laterale sclerose (ALS) Inadequaat
Andere neurodegeneratieve aandoeningen Inadequaat
Effecten op de reproductie
al effecten Inadequaat
Cardiovascular aandoeningen
al aandoeningen Geen effecten
Welbehagen
Elektromagnetische hypergevoeligheid Geen effecten
Symptomen Inadequaat

Bron: EFHRAN (2012)
Zie Necessary inclusion criteria of the EFHRAN classification
(Table 1, page 5)

SCENIHR komt tot een zelfde besluit in zijn rapporten over Potential health effects of exposure to electromagnetic fields in 2015.

Documenten & Links

Andere informatie dat u wellicht interessant zult vinden ...

Share