Overzicht van onderzoeksmethode

Er bestaan verschillende methodes om de potentiële gezondheidseffecten van 50 Hz elektrische en magnetische velden te bestuderen.

Epidemiologische onderzoeken zijn a priori interessanter voor de menselijke gezondheid omdat ze rekening houden met een persoon in zijn/haar omgeving. In werkelijkheid is dit niet zo: de epidemiologie geeft correlaties aan maar geen oorzakelijke verbanden. Daarom zijn andere studies nodig om een beter inzicht te krijgen in de pathofysiologische werkingsmechanismen en om de geloofwaardigheid van epidemiologische studies te verbeteren:

  • gecontroleerde klinische onderzoeken bij de mens,
  • in-vivo-onderzoeken en
  • in-vitro studies.

Goed uitgevoerde in-vitro studies kunnen cellulaire en moleculaire werkingsmechanismen aan het licht brengen die pathofysiologische effecten kunnen verklaren. De resultaten van in-vitro studies worden niet noodzakelijk in-vivo teruggevonden.

Epidemiologie – Onderzoek naar het bestaan van een statistisch verband tussen een bepaalde factor en het optreden van een ziekte

Studies bij de mens – Vrijwilligers worden, onder gecontroleerde omstandigheden, gedurende korte periodes blootgesteld aan elektrische en magnetische velden van 50 Hz. Multipele functies worden geanalyseerd

in vivo studies – Onderzoek naar effecten van elektrische en magnetische velden op dieren

in vitro studies – Onderzoek naar werkingsmechanismen van elektrische en magnetische velden op cellen

Pyramide des études

Modellering – Computersimulatie van elektromagnetische velden, bijvoorbeeld om de verdeling van laagfrequente elektromagnetische velden in te schatten, die door luchtlijnen of contactstromen in het menselijk lichaam worden geïnduceerd

Nota: Eén studie volstaat niet!

De resultaten van één studie kunnen niet worden gebruikt om conclusies te trekken. Ze kunnen alleen worden gebruikt om een hypothese te formuleren, die moet worden bevestigd door herhaling van deze studie en door andere studies.

>> Zie verder

Share