EU richtlijnen voor de beroepsbevolking

Wat de werknemers betreft, heeft het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie de Richtlijn 2013/35/EU vastgesteld. Deze Richtlijn van 26 juni 2013 tot intrekking van Richtlijn 2004/40/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met intrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden).

De richtlijn moet tegen 1 juli 2016 in de Lidstaten van de Europese Unie worden ingevoerd.

De actie- en grenswaarden in deze richtlijn zijn gebaseerd op de oude ICNIRP-richtlijnen van 2010.

Op 20 februari 2013 hield de Europese Commissie een workshop in Brussel aangaande “Risicocommunicatie– Elektromagnetische velden en gezondheid”.

Hierna volgen de conclusies van de presentatie over de rol van de Europese instellingen  op het gebied van bescherming tegen EMF:

Wat de bescherming van het grote publiek tegen de mogelijke effecten van EMF betreft leggen de Europese Verdragen de hoofdverantwoordelijkheid bij de Staten en verlenen zij geen bevoegdheid aan de Commissie om wetten hier aangaande op te stellen. De aanbeveling van de Raad over de blootstellingslimieten inzake EMF (1999/519/EC) om een gemeenschappelijk beschermingskader voor te stellen dat de acties van de lidstaten zou begeleiden werd goedgekeurd, om zo tot een coherentie te komen tussen de uiteenlopende nationale beleidslijnen. Volgens het subsidiariteitsprincipe (behalve m.b.t. de bescherming van de werknemers), is de rol van de Europese instellingen beperkt tot het verlenen van onafhankelijke wetenschappelijk advies (werk van ‘SCENIHR’ (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks)) en tot de coördinatie en harmonisering van de beleidslijnen van de lidstaten evenals het bevorderen van ‘goede praktijken’.

Andere informatie dat u wellicht interessant zult vinden ...

Share