Blootstelling op het werk

1. Een arbeider-patiënt vraagt me of hij een risico loopt op zijn werk. Hij werkt minstens zes uur per week in een cabine die zich op een afstand van 8 meter van elektriciteitskabels van 150 kV bevindt. Kunt u mij zeggen hoe deze patiënt te informeren?

Vóór we een antwoord kunnen geven op deze vraag, zouden we graag weten aan welke intensiteitsniveaus uw patiënt wordt blootgesteld.

Wat de effecten van de blootstelling aan elektromagnetische velden op de gezondheid betreft, is het debat zeker nog niet afgesloten. Uit een aantal rapporten blijkt dat de huidige gegevens geen verband aantonen tussen blootstelling en kankerrisico bij volwassenen.

Op onze site kunt u op de volgende pagina’s nog meer informatie vinden: EMV & Gezondheid: Huidige resultaten. Zie ook de Monografie van het Internationaal Agentschap voor kankeronderzoek (in het Engels), waar de carcinogene risico’s van elektromagnetische velden voor de mens worden beoordeeld.

Voor andere onderwerpen, zoals neurodegeneratieve ziekten, slaapstoornissen enz… is het onderzoek nog volop aan de gang.

2. Wij werken in de buurt van een transformator van 15 kV en onze kathodestraalcomputerschermen oscilleren af en toe. Wij zijn ongerust over de effecten op onze gezondheid, temeer daar onze werkgever geen metingen wil laten uitvoeren. Is er een wet die hem daartoe verplicht?

Een dergelijk probleem behoort tot de bevoegdheid van de preventieadviseur of de arbeidsgeneesheer van uw onderneming. Deze personen kunnen een analyse van de risico’s laten uitvoeren en een laboratorium vragen metingen uit te voeren. Als deze personen u niet kunnen helpen, kunt u zich tot de arbeidsinspectie wenden.

Er is een Europese richtlijn die de blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden limiteert (Richtlijn 2013/35/EU).

Sinds 10 juni 2016 zet een Koninklijk besluit de Europese richtlijn in Belgische wetgeving om: Zie het Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden op het werk.

3. Wij zijn actief in de staalindustrie en gebruiken elektrische ovens met fusie die magnetische velden veroorzaken. Is het wenselijk zich te beschermen?

Het is duidelijk dat inductieovens tot een blootstelling aan relatief sterke magnetische velden kunnen leiden. Het is dus noodzakelijk een analyse van het risico te laten uitvoeren en metingen te doen van de elektrische en magnetische velden teneinde conform te zijn met het Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden op het werk (10 juni 2016). Zie Belgische wetgeving.

4. Welke uitrusting moet worden geïnstalleerd ter bescherming van arbeiders tegen de sterke elektromagnetische velden die hoogspanningslijnen opwekken.

Voor werken in een omgeving met een hoog elektromagnetische veld moeten werknemers inlichtingen inwinnen bij het departement veiligheid en gezondheid van hun bedrijf. Dit departement zal een risicoanalyse uitvoeren van de werkplaats en indien nodig voor een geschikt actieplan zorgen.

Documenten & Links

  • Richtlijn 013/35/UE van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (elektromagnetische velden)
  • Studiedag Elektromagnetische Velden. Belgische gemeenschap van arbeidshygiënisten, 2014 (in French and in Dutch).
  • Non-ionizing radiation: BSOH, Belgian Society for Occupational Hygiene (Belgische gemeenschap van arbeidshygiënisten).
  • WHO EMF project: Fact and information sheets involving electromagnetic fields and public health and EMF world wide standards.
  • Normen: BBEMG website.
Share