Impact van niet-ioniserende straling op plantaardige productie

Doelstellingen

Magnetische velden met een zeer lage frequentie (ELF-MV) kunnen mogelijks stressreacties uitlokken bij planten. Echter de resultaten uit de literatuur zijn niet éénduidig en verder onderzoek is nodig.   Het team van de Proefhoeve Bottelare voorziet een participatie binnen BBEMG met op 3-maandelijkse basis een brede literatuurstudie naar de effecten van niet-ioniserende straling op  fauna/flora/biodiversiteit inclusief het effect op landbouwgewassen met een overzicht van nieuw verschenen studies in het domein.   Verder voorziet  de Proefhoeve Bottelare HoGent – UGent  binnen BBEMG om de impact van niet-ioniserende straling (elektromagnetische straling rond hoogspanningsinstallaties) op plantaardige productie in een akkerbouwcontext na te gaan en dit gedurende een periode van drie jaar.  Hierbij zal gefocust worden op de gewassen maïs en graan. Enerzijds omdat het areaal hiervan in België zeer groot is en anderzijds omdat de bestaande hakselaars/dorsers in staat zijn om plaatsspecifieke opbrengstkaarten te genereren.

Om de impact van ELF-MV op plantengroei en finaal de opbrengst na te gaan zullen gedurende het groeiseizoen de percelen verschillende keren bezocht worden, waarbij het veld doorkruist wordt en de straling gemeten wordt volgens een bepaald patroon en met vastlegging van de GPS-coördinaten. Op het zelfde moment zal m.b.v. sensoren (e.g. UAV met camera, satellietbeelden, sensoren op de tractor) de gezondheidstoestand van het gewas in kaart gebracht worden. Bij de oogst worden vervolgens de opbrengstkaarten van het perceel bepaald. Daarna zullen het ELF-MV in het perceel, de gezondheidstoestand van het gewas tijdens het groeiseizoen en de finale opbrengst aan elkaar gelinkt worden en zal het effect van het ELF-MV gekwantificeerd worden.

Andere activiteiten

Impact van niet-ioniserende straling op plantaardige productie: Activiteitenverslagen en publicaties

Share